Kumpidensyal ng customer

Ang Peninsula Clean Energy, mga empleyado, ahente, kontratista, at mga kaakibat nito ay pananatilihin ang pagiging kompidensiyal ng mga pangalan ng indibidwal na customer, address ng serbisyo, billing address, numero ng telepono, numero ng account, at paggamit ng kuryente maliban kung makatwirang kinakailangan upang maisagawa ang negosyo ng Peninsula Clean Energy o upang magbigay ng mga serbisyo sa mga customer ayon sa kinakailangan ng California Public Utilities Commission (CPUC). Kasama sa mga halimbawa ng makatuwirang kinakailangang mga layunin sa negosyo, ngunit hindi limitado sa kung kailan kinakailangan ang naturang pagsisiwalat upang (a) sumunod sa batas, regulasyon o utos ng hukuman ; (b) paganahin ang Peninsula Clean Energy na magbigay ng serbisyo sa mga customer nito; (c) mangolekta ng mga hindi nabayarang bayarin; (d) kumuha at magbigay ng impormasyon sa pag-uulat ng kredito; (e) lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan ng customer o pagtatanong ; (f) makipag-usap tungkol sa pagtugon sa pangangailangan, kahusayan sa enerhiya, pamamahala ng enerhiya, at mga programa sa pag-iingat, o (g) sa sitwasyon ng napipintong banta sa buhay o ari-arian. Hindi ibubunyag ng Peninsula Clean Energy ang impormasyon ng customer para sa telemarketing, e-mail, o direct mail solicitation. Ang pinagsama-samang data na hindi ma-trace sa mga partikular na customer ay maaaring ilabas sa pagpapasya ng Peninsula Clean Energy.

Hahawakan ng Peninsula Clean Energy ang impormasyon sa paggamit ng enerhiya ng customer sa paraang ganap na sumusunod sa mga kinakailangang proteksyon sa privacy ng California Public Utility Commission para sa mga customer ng Community Choice Aggregators na tinukoy sa Desisyon 12-08-045.