Pangasiwaan

Ang Lupon ng mga Direktor ay binubuo ng mga halal na opisyal mula sa bawat isa sa 20 lungsod sa loob ng County ng San Mateo, kasama ang lungsod ng Los Banos, at mula sa county (kumakatawan sa mga hindi pinagsama-samang lugar ng San Mateo County).

pulong

Ang Lupon ng mga Direktor ay nagpupulong sa ikaapat na Huwebes ng bawat buwan (maliban sa Setyembre, Nobyembre, at Disyembre) sa 6:30 ng gabi Pakitingnan ang naka-post na iskedyul ng pagpupulong para sa mga detalye. Pakitandaan na ang lokasyon ng pagpupulong (mga opsyon sa address o teleconference) ay iaanunsyo sa agenda. Ang lahat ng mga agenda ng pagpupulong ay ipo-post dito nang hindi bababa sa 72 oras bago ang bawat pagpupulong.

 

Paano sumali sa pulong

Ang aming mga pagpupulong ay kasalukuyang hybrid na may mga opsyon na sumali sa malayo o nang personal. Mangyaring mag-click sa agenda ng pulong para sa mga detalye at mga tagubilin.