Mga Regulatory Filing

Ang payo ay isang impormal na kahilingan na isinumite ng PCE sa pamamagitan ng isang liham sa kawani sa California Public Utilities Commission na pag-apruba, awtorisasyon, o iba pang relief na tinukoy sa loob ng sulat. Ang isang sulat ng payo ay maaari ding isang paghaharap ng pagsunod na kinakailangan ng CPUC alinsunod sa utos o resolusyon.