Mga Regulatory Filing

Ang isang sulat ng payo ay isang impormal na kahilingan na isinumite ng PCE sa pamamagitan ng isang liham sa kawani sa California Public Utilities Commission na pag-apruba, awtorisasyon, o iba pang relief na tinukoy sa loob ng sulat. Ang isang sulat ng payo ay maaari ding isang paghaharap ng pagsunod na kinakailangan ng CPUC alinsunod sa utos o resolusyon.