Ormat Geothermal Portfolio

Uri ng mapagkukunan: Geothermal
Lokasyon: Mga lokasyon sa CA at NV
Katayuan: Nakabinbin
Pagsisimula ng paghahatid: Hun-2024 hanggang Dis-2026
Pagbuo ng kapasidad: 64 – 124 MW
Bahagi ng PCE MW: 10.9 – 21.3 MW
Termino ng paghahatid: 20 Taon