SunZia

Uri ng mapagkukunan: Hangin
Lokasyon: Lincoln, Torrance, at San Miguel Counties, NM
Katayuan: Sa Pag-unlad
Pagsisimula ng paghahatid: Setyembre 2026
Pagbuo ng kapasidad: 220 MW
Bahagi ng PCE MW: 220 MW
Termino ng paghahatid: 15 Taon